Kata! Menu
Chicken £10.50
Pork £11.00
Salmon £12.00
Tofu £10.00